disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op
www.vandaarflevoland.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website
aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de
toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid
tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld
via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van
deze producten en diensten.

gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene
informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website
worden ontleend. Hoewel VANDAAR / media  zorgvuldigheid in acht
neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en
daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden,
kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
geboden informatie. VANDAAR / media garandeert evenmin dat de
website foutloos of ononderbroken zal functioneren. VANDAAR / media
wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid,
volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het
(ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

informatie van derden, producten en diensten

Wanneer deze website links naar websites van derden weergeeft,
betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden
producten of diensten door hen worden aanbevolen. VANDAAR / media
aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid
voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites
waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het
gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op
dergelijke websites is door VANDAAR / media niet nader beoordeeld
op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

informatie gebruiken

VANDAAR / media behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten
en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website
aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en
logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te
kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te
verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van VANDAAR / media of de rechtmatige toestemming
van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel
afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

wijzigingen

VANDAAR / media behoudt zich het recht voor de op of via deze
website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze
disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere
aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan
of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van
de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze
disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in Nederland.